3970 Kidron Road Box 9 3970 Kidron Road, Kidron OH 44636-0009